Website Logo Website Logo

RODINNÉ PRÁVO

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

DĚDICKÉ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • Příprava návrhu na prohlášení konkursu
 • Příprava návrhu na povolení oddlužení
 • Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • Podávání přihlášek pohledávek

NEMOVITOSTI

 • Komplexní právní služby týkající se dispozice s nemovitostí (koupě, prodej, darování, pronájem a další)
 • Zastoupení v řízení před katastrem nemovitostí
 • Advokátní úschova peněz
 • Problematika věcných břemen
 • Zástavní právo
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Bytové právo

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba
 • Ochrana práv poškozeného
 • Trestní oznámení

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Advokátní kancelář poskytuje advokátní úschovu peněz v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a v souladu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem. Ohledně advokátní úschovy a způsobu vypořádání svěřených finančních prostředků je uzavírána smlouva. Předmětná úschova je vždy řádně zaregistrována v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou a nahlášena bance tak, aby vklad byl pojištěn.

O složení finančních prostředků je vystaveno písemné potvrzení, přičemž tyto jsou po celou dobu uložené na zvláštním bankovním účtu vedeném u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Po dobu vedení úschovy není možné žádným způsobem nakládat s těmito penězi. Finanční prostředky jsou vypořádány zpravidla do následujícího pracovního dne po prokázání splnění podmínek pro jejich uvolnění.

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ – CO SI MÁM PŘINÉST?

 • přehled příjmů za posledních dvanáct měsíců (např. výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele, daňové přiznání, doklady o výši pobíraného důchodu);
 • doklady o očekávaných příjmech v následujících dvanácti měsících (pracovní smlouva, mzdový či platový výměr);
 • doklady o závazcích (výpis z centrální evidence exekucí, dopisy od exekutora, rozhodnutí soudu či jiného orgánu, smlouvy, výzvy k úhradě) – musí být prokázány minimálně dva závazky u dvou různých věřitelů;
 • informace o movitém, nemovitém či jiném majetku;
 • informace o vyživovaných osobách (oddací list, rodný list, rozsudek soudu o určení výše výživného) a
 • výpis z rejstříku trestů, který není starší jednoho měsíce.

Mgr. Lenka Gabrielová, advokátka, dokončila v roce 2014 Západočeskou univerzitu v Plzni.

Již při studiích pracovala v AKM MAJER & PARTNERS. Zároveň se 3x zúčastnila letní stáže v rámci programu Work & Travel v USA a třítýdenního kursu „Business Communication“ VIA University College v Dánsku.

Po skončení studií pracovala téměř pět let pro advokátní kanceláře v Praze, a to pro JUDr. Erika Zemana, advokáta a následně pro Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o. a zároveň pro Mgr. Radku Šimkovou, insolvenční správkyni.

Jako advokátní koncipient absolvovala odborný seminář o americkém právu pořádaný Českou advokátní komorou ve spolupráci s John Marshall Law School v Telči a následně i v Chicagu.

Své klienty zastupuje jak v soudních řízeních, tak i v řízeních správních nebo např. řízeních vedených notářem.

V rámci právního rádu České republiky se snaží nalézt nejlepší řešení pro svého klienta. Zakládá si na individuálním přístupu a precizní advokátní práci, kterou poskytuje v co nejkratším možném termínu.

KONTAKT

Riegrova 229/1
430 01 Chomutov

t.: +420 604 188 520

ODMĚNA ZA SLUŽBY

Odměna je zpravidla sjednána s klientem individuálně na základě specifik daného případu, časové i odborné náročnosti a finančních možností klienta. Odměnu lze sjednat zejména jako

 • časovou – násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby,
 • úkolovou – předem dohodnutá částka za vyřízení určitého úkolu anebo celé věci,
 • podílovou – podíl na výsledku věci, tj. procento z přiznaného nároku (tzv. success fee).

Nad rámec odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje (cestovní výdaje, soudní a jiné poplatky, náklady spojené s vyhotoveních znaleckých posudků anebo překladů).

Není-li s klientem sjednána jiná odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem.